Într-o conferinţă de presă desfăşurată la sediul din Săuceşti, Asociaţia Grup de Acţiune Locală Colinele Tutovei şi-a prezentat Strategia de Dezvoltare Locală, document de programare finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), elaborat conform cerinţelor specifice ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Spaţiul geografic al GAL Colinele Tutovei are o suprafaţă de 1.093,82 km², o populaţie de 54.645 locuitori, fiind format din 20 de entităţi teritorial-administrative ce aparţin judeţului Bacău (comunele Bereşti-Bistriţa, Coloneşti, Dămieneşti, Filipeni, Iteşti, Izvoru Berheciului, Lipova, Negri, Odobeşti, Onceşti, Parincea, Plopana, Prăjeşti, Roşiori, Săuceşti, Secuieni, Stănişeşti, Traian, Ungureni, Vultureni) şi o comună din judeţul Neamţ (Valea Ursului).

Prin Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020, GAL Colinele Tutovei îşi propune atingerea următoarelor obiective:

– creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi atragerea tinerei generaţii în mediul rural
– gestionarea durabilă a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor climaterice
– diversificarea activităţii economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi serviciilor, inclusiv broadband, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
– îmbunătăţirea incluziunii sociale prin susţinerea minorităţii rome din teritoriu
– stimularea activităţilor de turism rural prin protejarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural.

Bugetul alocat este de 2.161.974 euro, câte 50% pentru sectoarele privat şi public.

Strategia cuprinde măsuri care se adresează:

1. Sectorului privat:
Domeniul agricol – 810.000 euro
– acces la implementarea schemelor de calitate naţionale şi europene pentru produse agroalimentare locale
– îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute
– reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole, prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri
– dezvoltarea de structuri asociative în agricultură
Domeniul non-agricol – 200.000 euro
– înfiinţarea şi consolidarea activităţilor de interes local

2. Sectorului public – 900.000 euro
– dezvoltare locală cu un grad ridicat de integrare socio-economică plasată sub responsabilitatea comunităţii

3. Parteneriatului public-privat – 251.974 euro
– investiţii care vizează reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate
– dezvoltarea socială, cultural-turistică a comunităţilor
– investiţii în infrastructura în bandă largă şi acces la internet.

Carmen-Diana Puiu, managerul GAL Colinele Tutovei:

„Alocarea bugetară pentru GAL-uri este foarte-foarte mică, dar sperăm ca printr-o bună conlucrare cu beneficiarii finanţărilor, cu chibzuinţă şi realism, să reuşim folosirea lor cu maximum de eficienţă şi utilitate. Am luat <<pulsul>> teritoriului, am discutat şi am văzut la faţa locului, cunoaştem bine care sunt nevoile imediate şi stringente ale zonei. Aducem şi noutăţi în această strategie, măsuri ca: investiţiile în centre de informare turistică – şi nu doar informare, ci şi parcurgerea efectivă a unor trasee turistice, sauinvestiţii în refacerea, modernizarea şi dotarea unor aşezăminte – de exemplu, spaţiile unor foste şcoli – şi transformarea lor în ateliere de prelucrare a resurselor locale.”